AKTUÁLIS KÉPZÉSEID

It éred el aktuális képzéseidet.

Adatkezelési tájékoztató

– a https://helloyoga.eu/ weboldal látogatói és Varga Judit jógaoktató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek részére –

 

I. Bevezetés

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza Varga Judit egyéni vállalkozó, jógaoktató (a továbbiakban: „Varga Judit jógaoktató”) tevékenysége során előforduló adatkezelést. Varga Judit jógaoktató minden esetben kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Varga Judit jógaoktató kifejezetten felhívja a figyelmét arra, hogy a https://helloyoga.eu/https://helloyoga.eu/ weboldal ún. sütiket (cookie-kat) használ, amelyekről a honlapra látogatót a weboldal egy felugró ablakban azonnal tájékoztatja. Az ún. sütikhez kapcsolódó adatkezelésről további információt az alábbi linken talál: XXXXXX

Varga Judit jógaoktató kijelentji, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Varga Judit jógaoktató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


Az ún. egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre (amikor az érintett esetlegesen az egészségügyi állapotára vonatkozó adatot szolgáltat) különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet): https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV

3. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV

4. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

 

 

II. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Varga Judit egyéni vállalkozó
Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 73/B 1.a.
Regisztrációs száma: 9341953
Weboldal megnevezése, címe: https://helloyoga.eu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://helloyoga.eu/adatkezelesi-tajekoztato/
E-mail: info@helloyoga.eu


Az adatkezelő által igénybe vett tárhely szolgáltató adatai az alábbiak:


RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Adószám: 14671858-2-41
Központi telefonszámuk: +36 1 211 0044

 

 

III. Fogalommeghatározások

 

 

• a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

IV. Adatkezelési célok

 

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 

• az adatkezelés céljáról;

• az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;

• az adatkezelés jogalapjáról;

• a kezelt adatok köréről;

• az adatkezelés időtartamáról;

• az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

 

V. Varga Judit jógaoktató által folytatott adatkezelések

 

1. Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés:


a) Az adatkezelés célja:
Amennyiben Ön önkéntesen igénybe veszi a Varga Judit jógaoktató a https://helloyoga.eu/ honlapon nyújtott szolgáltatásait, abban az esetben a – honlapon meghatározott – díjat köteles kifizetni Varga Judit jógaoktató részére a honlapon történő bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással, Varga Judit jógaoktató pedig köteles elektronikus számlát kiállítani és megküldeni az Ön részére.


b) Az adatkezelésre jogosult személy:
Varga Judit jógaoktató, aki a Billingo számlázó programot használja, amelyről bővebb információt itt találhat: https://www.billingo.hu/adatbiztonsag


c) A https://helloyoga.eu/ honlapon történő bankkártyás fizetés esetén az Ön bankkártya adataihoz Varga Judit jógaoktató nem fér hozzá:
Ön a Barion fizetési szoftverrendszer igénybevételével fizethet, melyről bővebb információ az alábbi linken található: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mit-kell-tudnia-a-kereskedo-weboldal-latogatoinak-a-barion-pixelrol//


d) Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikke c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli tv.) törvényi előírása

e) A kezelt adatok köre: Az Ön neve, lakcíme és e-mail címe.

f) Az adatkezelés időtartama: a számviteli tv. által előírt, a számla kibocsátásától számított 8 év. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

2. Az esetleges egészségügyi és/vagy személyes adatok kezelése a személyes, vagy – az Ön által élőben részt vett – online jógaórák, workshopok, valamint további képzések esetén:

 

a) A https://helloyoga.eu/ weboldalon vásárolt, korábban felvett online képzések, workshopok esetén ilyen típusú adatkezelés nem merülhet fel és soha nem fordul elő.

b) Az adatkezelés célja: az Eüak tv. 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése. Varga Judit jógaoktató kizárólag abban az esetben tudja hatékonyan ellátni a munkáját, amennyiben a hozzá forduló érintett önként és kifejezetten, egyértelműen tájékoztatja az egészségügyi állapotáról és az esetleges egészségügyi problémájának a részletes leírásáról, amely érintheti a Varga Judit jógaoktató által nyújtott élő szolgáltatást. Varga Judit jógaoktató az érintett által előadott problémáról és diagnózisról kizárólag papír alapú jegyzeteket készít a saját jegyzetfüzetében, amelyet személyesen őriz. Semmilyen hivatalos egészségügyi diagnózist vagy egészségügyi képfelvételt, illetve egyéb dokumentációt nem vesz át az érintett-től és nem tárol, nem őriz meg.

c) Az adatkezelésre jogosult személy: kizárólag Varga Judit jógaoktató

d) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikke a) pontja alapján az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikke c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.)

e) A kezelt adatok köre: az érintett által kifejezetten és önkéntesen a Varga Judit jógaoktató tudomására hozott olyan személyes és/vagy egészségügyi adatok, amelyek Varga Judit jógaoktató munkájához elengedhetetlenek és azokat személyesen lejegyzetelte.

f) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 30 évig az Eüak tv. rendelkezései alapján.

 

3. Varga Judit jógaoktató ún. jógaoktatói képzésein résztvevők adatainak kezelése törvényi kötelezettség alapján:

 

a) Az adatkezelés célja: Varga Judit jógaoktató ún. jógaoktatói képzésein való résztvevők adatainak kezelése abból a célból történik, hogy Varga Judit jógaoktató eleget tudjon tenni a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben előírt bejelentési és adatkezelési törvényes kötelezettségének.

b) Az adatkezelő és adatfeldolgozó: Varga Judit jógaoktató az adatok kezelője, az adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő és a törvényben meghatározott jogosult, akinek Varga Judit jógaoktató az adatokat továbbítani köteles. Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.

c) Az adatkezelés jogalapja: Törvényes kötelezettség. Varga Judit jógaoktató kizárólag a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben előírt bejelentési és adatkezelési kötelezettségének tesz eleget. Csak abban az esetben jut hozzá ezen adatokhoz, amennyiben Ön közvetlenül a személyesen vagy honlapon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.

d) Kezelt adatok köre: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdésének ab) pontja alapján a felnőttképző, tehát Varga Judit jógaoktató a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén – ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, valamint adóazonosító jelét köteles bejelenteni. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése szerint a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli:

„a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af) adóazonosító jelét, b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.”

e) Adatkezelés időtartama: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Varga Judit jógaoktató, mint felnőttképző a 21.§ (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig köteles kezelni.

4. Hírlevél küldés, direkt marketing

a) Az adatkezelés célja: Varga Judit jógaoktató szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevélküldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, marketing célú adatkezelés Varga Judit jógaoktató ismertségének növelése céljából.

b) Az adatkezelő: Varga Judit jógaoktató az adatok kezelője, aki a Mailchimp hírlevél küldő rendszeren keresztül küldi ki a hírleveleit, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

c) Az adatkezelés jogalapja: Varga Judit jógaoktató kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Varga Judit jógaoktató az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Varga Judit jógaoktató csak abban az esetben jut hozzá ezen adatokhoz, amennyiben Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy a honlapon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.

d) Kezelt adatok köre: Varga Judit jógaoktató hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím. Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja Név: Azonosítás, kapcsolattartás. E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás. Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet. IP cím: Technikai információs művelet. termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör (amennyiben megadásra kerül): Azonosítás, kapcsolattartás értesülési forrás (amennyiben megadásra kerül) : Azonosítás, kapcsolattartás

e) Adatkezelés időtartama Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Varga Judit jógaoktató tájékoztatja Önt, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az info@helloyoga.eu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az info@helloyoga.eu e-mail címen tájékoztatást kérhet, hogy Varga Judit jógaoktató milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Varga Judit jógaoktatótól, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

3. A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Varga Judit jógaoktatótól bármely adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel, például, de nem kizárólag törvény által előírt adattárolás kötelezettség –, és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Ezen túlmenően Varga Judit jógaoktató köteles törölni az Ön személyes adatait,

• amennyiben azok kezelése jogellenes,
• hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
• amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

4. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást Varga Judit jógaoktató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatja. Az olyan adatok esetén, amit Varga Judit jógaoktató nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését Varga Judit jógaoktató korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Varga Judit jógaoktató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését Varga Judit jógaoktató korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Varga Judit jógaoktató személyes adatai kezelését korlátozza, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön kérheti, hogy az Ön által Varga Judit jógaoktató rendelkezésére bocsátott és az általa automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Varga Judit jógaoktató kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében Varga Judit jógaoktató törekszik arra, hogy megfelelően megvédje az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetett be a honlapja üzemeltetése során, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Varga Judit jógaoktató tisztelettel arra kéri Önt, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt az egyéni vállalkozónál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse őt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében Varga Judit jógaoktató mindent megtesz, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Fővárosi Törvényszék, melynek elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.

Budapest, 2021. december 22.

Varga Judit, jógaoktató

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás